Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

společnosti GRUND a.s.

se sídlem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, IČO: 252 63 366

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1578 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti GRUND a.s., IČO: 252 63 366, se sídlem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky (dále jen „Obchodník“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Obchodník uplatňuje při provozu webové stránky a e-shopu na www.grund.cz (dále jen „Webová stránka“) a při prodeji zboží a poskytování služeb zákazníkům.
  • Ochrana osobních údajů zákazníka – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Rozsah a účely zpracování osobních údajů
  • Za účelem plnění smluvního vztahu mezi Obchodníkem a zákazníkem, včetně zajištění platebního styku, zpracovává Obchodník osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo a název firmy, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, případně také adresa pro doručování.
  • Pokud zákazník udělil Obchodníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů za marketingovými a reklamními účely Obchodníka, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zpracovává Obchodník následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně také adresa pro doručování.
  • Pokud si zákazník na Webové stránce zřídil uživatelský účet a řádně vyplnil povinné registrační údaje, zpracovává Obchodník následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo a název firmy, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, případně také adresa pro doručování.
 3. Podmínky zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let od udělení souhlasu či uzavření příslušné smlouvy mezi Obchodníkem a zákazníkem, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Obchodník je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele. Obchodník se zavazuje neposkytnout bez svolení zákazníka jeho osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu a platební styk a s výjimkou předání osobních údajů jinému správci ve smyslu § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.
 4. Práva zákazníka související se zpracováním jeho osobních údajů
  • Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě v rozsahu informací o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Obchodník má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí.
  • Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je zákazník oprávněn Obchodníka nebo zpracovatele ve smyslu odstavce 3.2. požádat o vysvětlení zpracovávaných osobních údajů. Zákazník je dále oprávněn požadovat, aby Obchodník nebo zpracovatel závadný stav odstranil.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů, který zákazník Obchodníkovi udělil za marketingovými a reklamními účely Obchodníka, je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
  • Zákazník bere na vědomí, že Obchodník může jeho shromažďované osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů stejné povinnosti jako Obchodník. Zákazník je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Obchodníka.